ВІнничинаНовини

Заклади освіти отримають Wi-Fi в укриттях: відповідальний бізнес може долучитися до проєкту

0

Ук­ра­їнсь­кі дит­садки, шко­ли, проф­те­хи, ко­лед­жі та уні­вер­си­те­ти бе­зоп­латно от­ри­ма­ють ро­уте­ри та не­об­хідну тех­ні­ку для під­клю­чен­ня до швид­кісно­го ін­терне­ту в ук­риттях від те­ле­ком-ком­па­ній. Про це по­ві­дом­ляє Мі­ніс­терс­тво ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни.

Пред­став­ни­ки зак­ла­дів ос­ві­ти змо­жуть по­да­ти за­яв­ку на Wi-Fi в ук­риттях че­рез он­лайн-фор­му. Та­кож зго­дом з’явить­ся даш­борд, зав­дя­ки яко­му в ре­аль­но­му ча­сі мож­на бу­де від­сте­жу­ва­ти от­ри­ма­ні за­яв­ки.

«Ук­риття в зак­ла­дах ос­ві­ти — ос­новна ви­мо­га для оч­но­го нав­чання в умо­вах вій­ни. Щоб зни­зи­ти рі­вень стре­су під час по­віт­ря­ної три­во­ги, ми по­вин­ні за­без­пе­чи­ти на­леж­ні умо­ви в ук­риттях. На­яв­ність ін­терне­ту є од­ні­єю з них. На­ра­зі спос­те­рі­га­ємо ак­тивну си­нер­гію в ро­бо­ті над під­го­тов­кою до нав­чаль­но­го ро­ку. Вдяч­ний пар­тне­рам за іні­ці­ати­ву та під­трим­ку сфе­ри ос­ві­ти», — заз­на­чив ге­не­раль­ний ди­рек­тор ди­рек­то­ра­ту циф­ро­вої тран­сфор­ма­ції МОН Дмит­ро Зав­го­род­ній.

Один із прі­ори­те­тів Мін­цифри — без­пе­ре­бій­ний ін­тернет і зв’язок по всій Ук­ра­їні для ро­бо­ти, спіл­ку­ван­ня та нав­чання. На­ра­зі в Ук­ра­їні 30 % шкіл ма­ють ук­риття, а від 1 ве­рес­ня зак­ла­ди го­ту­ють­ся від­кри­ва­ти две­рі шко­ля­рам.

«Ми про­дов­жу­ємо за­без­пе­чу­ва­ти Ук­ра­їну якіс­ним ін­терне­том. Те­пер ро­би­мо це не тіль­ки на зем­лі, а й під зем­лею. Це но­вий вик­лик для те­ле­ком-фрон­ту та ос­вітнього про­це­су. Ді­ти є над­враз­ли­ви­ми у во­єн­ний час, а на­ша мі­сія — до­по­мог­ти їм від­чу­ва­ти се­бе ком­фор­тно та до­по­мог­ти про­дов­жу­ва­ти ро­би­ти звич­ні ре­чі», — по­ві­до­мив Ві­це-прем’єр-мі­ністр Ук­ра­їни — Мі­ністр циф­ро­вої тран­сфор­ма­ції Ук­ра­їни Ми­хай­ло Фе­до­ров.

За його сло­ва­ми, вже є пер­ші 2500 ро­уте­рів і 1000 мо­де­мів, які по­їдуть до зак­ла­дів ос­ві­ти від со­ці­аль­но від­по­ві­даль­них ком­па­ній. Пла­ну­єть­ся за­без­пе­чи­ти ук­риття всіх шкіл, лі­це­їв і гім­на­зій швид­кісним ін­терне­том до по­чат­ку нав­чаль­но­го ро­ку, для цього бу­дуть за­лу­че­ні тех­нічні ком­па­нії та ук­ра­їнсь­кі ін­тернет-про­вай­де­ри.

Всіх охо­чих про­вай­де­рів і пред­став­ни­ків со­ці­аль­но від­по­ві­даль­них ком­па­ній зак­ли­ка­ють до­лу­чи­ти­ся, для цього не­об­хідно за­пов­ни­ти фор­му.

На Вінниччині голова районної ради видавав розпорядження щодо призначення собі матеріальної допомоги

Previous article

Десять найпоширеніших хвороб помідорів: як з ними боротися та які заходи профілактики

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *